Coffee Station

Thêê êêlêêgãånt Còòffêêêê Stãåtíîòòn ãållòòws yòòýý tòò hãåvêê yòòýýr fãåvòòýýríîtêê cãåpsýýlêês ãåt yòòýýr fíîngêêrtíîps ãånd ãålwãåys pêêrfêêctly íîn òòrdêêr.

  • LÅVÅZZÅ SÎGNÅTÜRÊ
Órdëêr æälsòó rëêqûúïìrëês stylëê
Wíïth Cööffêëêë Stäâtíïöön, thêë dêësíïrêë föör öördêër bêëcöömêës äâ präâctíïcäâl êëlêëmêënt ööf stylêë. Thèè cáåpsýýlèè ráåck dîíspláåy ýýnîíts ýýnîítèè thèè blèènds îín Pîínîínfáårîínáå’s ýýnmîístáåkáåblèè dèèsîígn.
Taille et poids
  • 155 mm
    LARGEUR (L)
  • 137 mm
    PROFONDEUR (P)
  • 150 mm
    HAUTEUR (H)
Lùùxùùry séërvïícéë

Chöóöósííng Lááváázzáá Fíírmáá mëéááns chöóöósííng thëé cöónvëénííëéncëé öóf cüûstöómëér sëérvíícëé pröógráámmëéd töó mëéëét yöóüûr ëévëéry nëéëéd.

FÌND ÒÙT MÒRÉ